רשות נחל הקישון לוגו

אודות רשות נחל הקישון:

רשות נחל הקישון הוקמה בשלהי שנת 1994 ע"י המשרד להגנת הסביבה, מכוחו של חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965 ומתוקף צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ"ה-1994, בכדי לנהל פרויקט כולל של שיקום הנחל: מניעת זיהום המים, הסרת מפגעים, הסדרת מקורות מים מותאמים לנחל, שמירה על הנוף ומתנות הטבע והכשרת שטחים אלה לצרכי גנים, נופש וספורט. כל זאת, מתוך הכרה בחשיבות הפיכת הנחל ממטרד למשאב והחזרתו כנכס לציבור הרחב.
ברשות הנחל חברים: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים, בעלי מקרקעין, תאגידים וגופים ציבוריים.

תפקידים ויעדים מרכזיים בשיקום נחל קישון:

  • הפסקת זיהום הנחל.
  • תוספת מים בכמות ובאיכות התואמת עקרונות שיקום נחלים.
  • ניקוי וטיפול בקרקעית המזוהמת.
  • שיקום ושימור בתי גידול, לרבות השבת מינים לנחל וגדותיו.
  • הפיכת מסדרון הנחל לעמוד שדרה ירוק של מטרופולין חיפה.
  • פיתוח פארקים בגדות הנחל לטובת הציבור ולמטרות פעילות פנאי ונופש.
  • השבחת ערכי הקרקע ומשיכת פעילות כלכלית שיביאו לפיתוח האזור.
  • שינוי תדמית הנחל וסביבתו בעיני הציבור

המטרה:

קיום הנחל כמערכת אקולוגית בת קיימא והשבת הנחל לידי הציבור כנחל חי.

חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה- 1965

צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ"ה- 1994

המשרד להגנת הסביבה

 

החלטות ממשלה:

החלטת ממשלה מספר 969- תכנית האב לנחל הקישון

החלטת ממשלה מספר 1509- דו"ח ועדת שמגר בעניין ההשלכות של פעילות צה"ל בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה"ל שהופעלו במקום

החלטת ממשלה מספר 3454- תכנית פעולה לניקוי נחל קישון מזיהום

החלטת ממשלה מספר 5076- תיקצוב רשות נחל קישון