בית זיקוק לנפט חיפה בע"מ

בית זיקוק לנפט חיפה בעמבית הזיקוק חיפה של חברת בזן ממוקם מזרחית לכביש מספר 4, בצמוד לגדה הצפונית של נחל קישון והגדה המזרחית של נחל גדורה (פוארה) שהינו אחד מיובלי נחל הקישון.
בית הזיקוק הוקם בסוף שנות השלושים של המאה ה-20 ע"י הבריטים, ומתקניו הראשונים החלו לפעול בשנת 1939. כושר הזיקוק הראשוני שלו עמד על כ-2 מיליון טון נפט גולמי לשנה, מאז הוגדל ושוכלל מערך המתקנים וכושר הזיקוק הועלה לכ-9 מיליון טון לשנה.
בשנת 2007, החברה הופרטה ומניותיה הוצאו למכירה ע"י ממשלת ישראל. מחזיקי המניות הם: החברה לישראל כ-37%, המפעלים הפטרוכימיים (כ-30%) והיתרה מוחזקת ע"י הציבור.
כיום, בית זיקוק חיפה הוא יצרן מוצרי הנפט הגדול בישראל.
בית הזיקוק כולל מספר רב של מתקנים המפרידים מהנפט הגולמי מוצרים וחומרי ביניים באמצעות זיקוק ופיצוח. קבוצת מתקנים נוספת מיועדת לטיפול ואשפרה של המוצרים כדי להתאימם לדרישות התקן של המוצרים המוגמרים.
בית הזיקוק מייצר תזקיקים וחומרי זינה לתעשייה, כגון: גפ"מ, נפטא קלה, בנזין, קרוסין, סולר, מזוט, ביטומן, חומר גלם לייצור שמנים ושעווה ועוד.

תיאור כללי של שפכי המפעל

השפכים התעשייתיים של בית הזיקוק הינם מים שהזדהמו בשמנים (פחמימנים), מוצקים, מלחים וחומרים נוספים. ניתן לסווג את השפכים הנוצרים בבית הזיקוק מבחינת איכותם ומקור היווצרותם לזרמים הבאים:

שפכי תהליך – בתהליכי הייצור נעשה שימוש במים או קיטור וכתוצאה מכך נוצרות תערובות של מים עם פחמימנים אשר מקורם בנפט הגולמי ומוצריו. התערובות מנוקזות אל מתקן מערכת הטיפול בשפכים (מט"ש). בעת גשם, לזרם זה כולל מתווספים גם מי נגר עילי (מי גשם).

שפכים כימיים – ניקוז מתקנים לשטיפת מוצרי דלק בסודה קאוסטית ו"מים חמוצים" (מים שבתהליכי הזיקוק הומסו בהם אמוניה ומימן גופרתי (H2S). שפכים אלה מטופלים במתקני טיפול נפרדים ומחוץ למט"ש.

תמלחות נטולות שמן – מי רכז שמקורם בתהליך הכנת מים נטולי מלחים לייצור קיטור בלחץ גבוה, לשימוש בטורבוגנטורים ובתהליכי הייצור. התמלחת מנוטרלת ומצורפת לקולחים בסופו של הטיפול במט"ש.

שפכים סניטריים – שפכים הנוצרים באזורי השירותים והמקלחות במתקנים ובאזור המנהלתי, נאספים בנפרד ומוזרמים לטיפול במכון הטיהור של איגוד ערים חיפה – ביוב.

מערכת הטיפול בשפכים

מערכת הטיפול בשפכים של בית הזיקוק מטפלת גם בשפכי מתקן המונומרים של מפעל כרמל אולפינים, בשפכי מפעל גדיב ובשפכי מפעל שמנים בסיסים חיפה (שב"ח) (כולם נמנים היום על מפעלי קבוצת בזן) ובנגר העילי המנוקז משטח המפעל.

המערכת הינה "רבת מחסומים" הכוללת מפרידים ראשוניים, מפרידי שמן-מים מסוג API, יחידות טיפול פיזיקו-כימי, יחידות טיפול ביולוגי אקסטנסיבי ואינטנסיבי, משקעים ומסנן חול.

באמצעות מערכת הטיפול בשפכים ממוחזר אחוז ניכר מהקולחים. המים מושבים לשימוש חוזר במפעל, ומשמשים כתוספת למערכות מי הקירור, כתחליף למים שפירים. מכלי סערה בכושר איגום של 45,000 מ"ק מיועדים לקלוט עודפי נגר עילי בימי גשם ושפכים חריגים בעת תקלה ובכך מסיעים למנוע זיהום.

איכות קולחי המפעל

מאז שנת 2002 ממצאי הבדיקות הכימיות של הקולחין מצביעים על שיפור ניכר באיכותם.
למעט בימי סערה, איכות קולחי בזן עומדת בכל אמות המידה שבהיתר ההזרמה לים, פרט לכלל חנקן. חריגות קטנות בריכוז כלל החנקן מטופלות כיום במסגרת פרויקט הקרקעית, ובעתיד יטופלו במסגרת מתקן משאבים מתחדשים המשוקם.

יכולת אגירה מוגבלת של מי הנגר המזוהמים בימי סערה עשויה לגרום להגלשת מי נגר מזוהמים לנחל. בעקבות זאת, בשנים האחרונות התרחשו מספר אירועים של זיהום מי הנחל בשמנים מינרליים (פחמימנים). בהיתרי ההזרמה האחרונים שניתנו למפעל, הוא חוייב בביצוע התוכנית להפרדת מערכת הניקוז.

המפעל נמצא בהליך שינוי מבנה מערכת הניקוז, והפרדתה לאזורים נקיים, אזורים חשודים בזיהום ואזורים בהם קיימת סבירות גבוהה לזיהום. מטרת השינוי היא איסוף למט"ש של עיקר הנגר העילי המזוהם, תוך הפחתת העומס ההידראולי של מי נגר עילי נקי. דבר זה יאפשר התמודדות טובה ויעילה יותר באמצעות "מיכלי הסערה", תוך מניעת גלישות של נגר עילי מזוהם לנחל קישון וזיהומו. שינוי מערך הניקוז צפוי להסתיים בסוף שנת 2016.

תהליך השידרוג/שיקום של מפעל משאבים מתחדשים, שנרכש ע"י קבוצת בזן ב-2014, וימחזר את מרבית קולחי המפעל חזרה לתהליך, צפוי להסתיים בסוף שנת 2016.

במהלך שנת 2015 הזרימה בזן חלק מקולחיה לפרויקט הטיפול בקרקעית הקישון. הספיקה השנתית שהועברה הינה כ-43% מכלל הקולחים שיוצרו בבזן בשנה זו.

הספיקה המותרת להזרמה לים דרך הנחל היא הינה כ-7.5 מלמ"ק/שנה, ללא מי גשמים.

ניטור מקוון

מכשירי מדידה רציפים הותקנו לצורך מעקב על כמות ואיכות הקולחים המוזרמים לנחל קישון: ספיקה, עכירות, חנקן אמוניאקלי, TOC ו-pH. לאחרונה חוייב המפעל גם בהתקנת מד חנקן כללי רציף.

הנתונים מועברים באופן מקוון לרשות נחל הקישון ומקרים חורגים מדווחים לרשות נחל הקישון בזמן אמת באמצעות מסרונים.