YELADIM 44כחלק מהליכי שיקום נחל קישון והעלאת תדמיתו בעיני הציבור, רשות נחל הקישון מקיימת פעילות שוטפת למעורבות הקהילה ושיתוף הציבור. הרשות מחזקת קשרים עם הקהילות במרחב הנחל וחוברת לקהילות חדשות. בשנים האחרונות, הועלתה המודעות בקרב קבוצות עניין של תלמידים, מגילאי בית הספר היסודי ועד סטודנטים מהאוניברסיטאות, מועדוני שייטים, יחידות צה"ל, גופים מקצועיים וגורמי עניין מוסדיים, אשר רואים ברשות נחל הקישון גוף מקצועי הנותן דגש להסברה הסביבתית.  המבקרים ברשות הנחל מקבלים הסברים, הרצאות ומצגות ומסיירים לאורך הנחל, בפארק מורד נחל הקישון, לאורך תוואי הנחל באזור אלרואי, פארק העמקים בצומת ג'למה ונחל הגדורה.

בשנים האחרונות מקיימת רשות נחל הקישון בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, פעילויות חינוך וקהילה בסיועה של החברה להגנת הטבע.
בחלק ניכר מהפעילויות שותפים גם גורמים נוספים, כגון: איגוד ערים מפרץ חיפה לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות במחוז ועוד.
YELADIM (2)_1כחלק מפעילות חינוך סביבתי במסגרות לימוד פורמליות, נעשות הרצאות והפעלות
חינוכיות לתלמידי בתי ספר באזור חיפה והסביבה, באמצעות ובשיתוף החברה להגנת הטבע. מדריכים מטעם החברה להגנת הטבע הוכשרו על ידי צוות רשות הנחל ונבנה מערך למידה מקיף הכולל למידה עיונית על נחל קישון:
•    ההיסטוריה של נחל הקישון
•    סוגיות של שימור מול פיתוח
•    מגוון ביולוגי ומינים אנדמיים
•    טבע עירוני
•    זיהום סביבתי
•    מעורבות חברתית
•    צדק סביבתי וחברתי
•    אימוץ אתר ואקטיביזם בקהילה

לוגו משרד להגנת הסביבה-חדש_4כל זאת בשילוב למידה מעשית הכוללת הפעלות וסיורים מודרכים בנחל.
כמו כן, הרשות מארגנת סיורים ללא תשלום לקהל הרחב, במהלך הסיורים נחשפים המשתתפים לפעילות רשות נחל הקישון והליכי השיקום בנחל.  אירועי קהילה אלה מיועדים לכל המשפחה, בין הפעילויות השונות מתבצעות סדנאות טיבוע ציפורים, סדנאות צמחי תבלין ועוד.