מעורבות רשות נחל הקישון בתכניות במרחב הנחל

במרחב נחל קישון מתנהלות כל העת תכניות שונות לרבות תכניות מתאר, שינויי יעוד סטטוטוריים ועבודות תשתית לאומיות. רשות נחל הקישון מביאה בפני מוסדות התכנון את חוות דעתה המקצועית ובוחנת את ההשלכות שיש לתכניות אלו על נחלי קישון, גדורה וסביבתם. הרשות אף חברה בוועדות ההיגוי השונות בחלק מהתכניות הללו ויכולה להשפיע עליהן במטרה למנוע ככל האפשר פגיעה במרחב הנחל.

להלן מספר דוגמאות לתכניות מרכזיות בהן מעורבת רשות נחל הקישון:

תכנית מתאר ארצית לנמלי חיפה (תמ"א 13/ב/1) ותכנית מתאר ארצית למבנים הימיים בנמל המפרץ (תמ"א 13/ב/1/1)

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה עוד בפברואר 2008 על עריכת תכנית מתאר ארצית כוללת לנמלי חיפה שתקבע את שטח הנמל ותאפשר את פיתוחו העתידי. דיוני ועדת ההיגוי המלווה את הכנת התכנית החלו עוד בשנת 2008. תכנית נמל המפרץ פוצלה בהחלטות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה למספר תכניות, ואליה גם נוספה תכנית גובלת, להקמת כבישי גישה ודרכי מסילות ברזל לנמל העתידי, שמתוכננות לעבור מעל נחל קישון. רשות הנחל הבהירה למוסדות התכנון כי פיצול התכניות פגם בצורך לבחון אותן בראייה מצרפית המביאה בחשבון את כלל ההשלכות שיש להם על מרחב המפרץ.

רשות הנחל הייתה שותפה גם לדיונים בנושא הקמת המבנים הימיים לנמל המפרץ והכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה לתכנית זו.

במסגרת הדיונים בתכנית המבנים הימיים לנמל המפרץ (תמ"א 13/ב/1/1), רשות נחל הקישון דרשה השלמות בנושאים שונים הנוגעים לנחל קישון מעורכי התסקיר. חלק מההשלמות הנדרשות בוצעו, למעט נושא תיאור מצבו האקולוגי של נחל קישון, המשמש בסיס להערכת השפעה עתידית של הקמת הנמל. כמו כן, דרשה רשות נחל הקישון לבצע ניטור ביוטי מתמשך, כפי שמתוכנן להתבצע בתחום הנמל לאורך השנים לאחר הקמת נמל המפרץ, גם במורד נחל קישון ובשלוחת האפנדיקס, והדגישה גם את הצורך לבחון את השפעת השינוי במשטר הגאות והשפל, עם הקמת הנמל המתוכנן, על אזור מלחת הקישון במורד הנחל, על מנת למנוע פגיעה בנוף נדיר זה.

בנוסף, עמדת רשות נחל הקישון הינה כי תכנית תשתית גדולה ומורכבת כתכנית נמלי המפרץ, צריכה להיות תואמת למדיניות הממשלתית להקמת פארקים מרכזיים במטרופולינים בדרום, במרכז ובצפון. פארק הקישון יהווה ריאה ירוקה יחידה בלב מפרץ חיפה המתועש.
לפיכך, יש לכלול את שטח פארק מורד נחל קישון המורחב במסגרת תכניות המתאר לנמלי מפרץ חיפה ולקבע את מעמדו של שטח הפארק כשטח ציבורי פתוח
. רשות נחל הקישון סברה גם כי יש להטיל על יזם התכנית להעביר למשרד להגנת הסביבה ולרשות נחל הקישון את המקורות הנדרשים למימון הקמת פארק מורד נחל קישון
כמטלת פיתוח סביבתי משלים
, על מנת לאפשר לרשות נחל הקישון לממש את הקמתו ותפעולו של פארק מורד הנחל במרחב נחל קישון, לטובת הציבור הרחב.

תכנית מתאר חיפה

הכנת תכנית מתאר לעיר חיפה (חפ/2000) הסתיימה והיא נמצאת בהליכי קידום סטטוטוריים על ידי עיריית חיפה ומנהל התכנון במשרד הפנים. תכנית המתאר החדשה מציגה חזון חדש לחיפה בכל הנוגע לפיתוח העיר בכלל ושמירת רצועת נחלי קישון, גדורה וסעדיה כשטח פתוח לטובת הציבור בפרט. בתכנית החדשה הודגשה חשיבותו של מפרץ חיפה במרקם העירוני בכלל, וחשיבותו של נחל קישון במרקם זה, בפרט. למרות שמרחב מפרץ חיפה הוצא מהתכנית על פי החלטת מוסדות התכנון (מתוך כוונה לדון בו בתכניות המתאר הנמליות), נותר בתוך ה"כתם הלבן" של מפרץ חיפה בתכנית, פארק מורד נחל הקישון על פי המתווה שתוכנן על ידי רשות הנחל.

על פי סעיף 4.6.18 להוראות התכנית שטח הפארק שלא יקטן מ-586 דונם וגבולותיו המדויקים ייקבעו "בתכנית מתאר ארצית לנמל חיפה או בתכנית אחרת שתאושר כחוק".

רשות הנחל העבירה הערותיה לתכנית במסגרת הליך ההתנגדויות. עיקר הערותיה של רשות הנחל קשורות בהגדרת השימושים המותרים בפארק מורד נחל קישון המתוכנן, כפי שהן מופיעות בהוראות תכנית המתאר של חיפה.

tarshim

קטע מתשריט תכנית המתאר של חיפה, הכולל בתוכו את פארק מורד נחל קישון

כביש עוקף קריות (כביש מס' 22)

הקמתו של כביש עוקף קריות הסתיימה בשנת 2013. תכנונו של כביש עוקף קריות החל עוד בטרם הוקמה רשות נחל הקישון. הכביש לא התייחס לקיומו של נחל גדורה, יובלו של נחל קישון, העובר בצמוד לו. כתוצאה מכך, בקטעים שונים של הכביש, הוכנס הנחל למובל בטון סגור, תוך פגיעה בערכי טבע וביכולתה של רשות נחל הקישון לפתח פארק רציף ופתוח מקרית ביאליק ועד חיבור הגדורה לקישון באזור חיפה.

במהלך עבודות ביצוע הכביש, נערכו תיאומים בין חברת נתיבי ישראל ונציגיה למזעור הנזקים שנגרמו לנחל גדורה כתוצאה מסלילתו. בסיכום הדיונים בנושא, הושגה הסכמה בין רשות נחל הקישון לחברת נתיבי ישראל, על הקמתו של מעביר תת קרקעי להולכי רגל לשמירת רציפות המטיילים לאורך הפארק המתוכנן. החברה הלאומית לדרכים העמידה תקציב לטובת ביצוע המעביר וביצוע פיתוח נופי במקטעי הנחל (קטע גדורה פיתולים). התכנית הנופית הושלמה והיא תבוצע על ידי החברה הלאומית לדרכים בהתאם להנחיות רשות נחל הקישון ורשות ניקוז קישון.

תמ"א 31/א/3 – כביש חוצה ישראל (כביש 6) קטע 3

כביש 6 קטע 3 הינו חלק מכביש חוצה ישראל שאושר לביצוע ע"י ממשלת ישראל. קטע הכביש מתל-קשיש ועד מחלף העמקים עובר בסמוך לתוואי נחל קישון. הכביש המתוכנן עובר באחד מהאזורים בעלי הרגישות האקולוגית והנופית הגבוהה ביותר במרחב הנחל. מסיבה זו ליוותה רשות נחל הקישון את תכנון הכביש ותרמה את חלקה למזעור נזקי הכביש ומחלפיו. תכנון הכביש קיבל תאוצה בשנים האחרונות והסתיים בשנת 2012. תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן במסגרת ההליך התכנוני המתחייב, קבע כי יש לצמצם את ההשפעות השליליות על השימושים הרגישים בתא השטח של פארק העמקים והמליץ לוועדה לתחבורה יבשתית לאמץ שיפורים במחלף שעיקרם דחיקת מחלף Y המחבר בין כביש 6/70 צפונה ככל הניתן, על מנת להרחיקו מנחל קישון. מרחב הנחל סומן במסגרת הקו הכחול של עבודת חברת חוצה ישראל ואזור פארק העמקים יורחב ויבוצע בו שיקום נופי, שיקום ושחזור בתי גידול ושמירה על רצועת נחל רחבה ככל האפשר. כמו כן, מקטע הנחל ייכלל במסגרת תכנית הניטור לה חויבה חברת "דרך ארץ" בנוגע להשפעת הכביש על הנחל.

רשות נחל הקישון שותפה מלאה לדיוני הצוות המלווה של כביש 6. בתכנית הכביש קיימות מספר נקודות בהן מתקרב הכביש לנחל. מדובר בנחל שיטפוני שפשט ההצפה שלו משפיע לעתים על כל המרחב וגם על הכביש המתוכנן. בנקודות אלו רשות הנחל עומדת על מזעור הפגיעה בנחל באמצעות התנגדות לתכניות מוצעות להרחבת הכביש, בניגוד לתכנון המדינה המאושר; קריאה לאימוץ תכניות חלופיות המביאות בחשבון את מרחב התכנון בכללותו ומיטיבות עם הנחל.

רשות הנחל העבירה לצוות המלווה לתכנית, מסמך שהוכן במשותף עם רשות ניקוז ונחלים קישון, המציג דרכים להתמודדות עם מצב זה ומציע פתרונות אפשריים, כגון הסטה נקודתית של הנחל והארכת מפתחי הגשרים.

mahlev

מחלף העמקים המתוכנן במסגרת קטע 3 של כביש 6, עקרונות תכנון נוף

 

 

רכבת העמק

פרויקט רכבת העמק (תכנית תשתית לאומית מס' 13), עומד בפני סיומו. רכבת העמק המודרנית תיסלל מבית שאן לחיפה ותתחבר למרכז התחבורה בלב המפרץ. הרכבת חוצה את נחל קישון בסמוך לתל קשיש וממשיכה במהלכה ממזרח לכביש 6/70 צמוד לרכס הכרמל. חציית הרכבת תפגע בנוף המוכר של מרחב הנחל באזור תל קשיש. רשות נחל הקישון פעלה במסגרת הדיונים במוסדות התכנון בשלבי אישור התכנית למזעור הפגיעה בנוף וקבלת ההתחשבות המרבית ברצועת הנחל בתכנון גשר הרכבת (שאורכו 800 מטר) באמצעות הגבהתו והרחבת מפתחי הגשר באזור חציית הנחל.

רשות נחל הקישון ליוותה את הפרויקט, בשיתוף פעולה מלא עם הועדה לתשתיות לאומיות, וחברת נתיבי ישראל. במסגרת הליווי הצמוד והמעקב אחר ביצוע העבודות, התקיים סיג ושיח שוטף בכל הנוגע להקמת ניצבי הגשר ומזעור פגיעתם בנחל קישון. באיור להלן, ניתן לראות דוגמא לתכנית לשיקום רצועת הנחל וסביבתו שנפגעה עקב הקמתו של אחד מניצבי גשר הרכבת (ניצב מס' 8). באזור שנפגע התבצעה עבודת הטיה של תוואי הנחל מנתיבו המקורי, (הקו המקווקו באדום בתרשים) כדי להרחיקו מניצב הגשר. כמו-כן בוצע שיקום נופי של הנחל וסביבתו (צבוע ירוק בהיר).

shikum

דוגמא לתכנית שיקום נופית של נחל קישון במסגרת הקמת ניצבי גשר רכבת העמק

 

 

שיקום נופי של גדת הקישון שנפגעה מהעבודות בפרויקט רכבת העמק- לחץ כאן

תכנית להקמת שכונה בדרום כפר ביאליק

תכנית להקמת שכונה בדרום כפר ביאליק הגובלת במזרחה עם נחל גדורה קודמה במוסדות התכנון במסגרת ועדות הדיור הלאומיות (וד"ל). תיאומים עם רשות נחל הקישון ועמדת רשות הנחל בדיוני מוסדות התכנון בנושא, תרמה לשינויים שהוכנסו לתכנית, לפיהן הורחבו השטחים הציבוריים הפתוחים בשכונה הגובלים עם נחל גדורה, והוטמנו קווי החשמל הסמוכים לנחל.

bialik

תרשים 1: שכונת מגורים המתוכננת בדרום כפר ביאליק