פארק מורד נחל קישון – בתכנון

פארק מורד נחל הקישון מתוכנן על ידי רשות הנחל. הוא ישתרע על פני שטח של כ-950 דונם משדרות ההסתדרות ועד שפך הנחל לים. רשות הנחל השלימה הכנת תכנית מפורטת לפארק והגישה אותה לאישור מוסדות התכנון. התכנית (שמספרה 304-0089318) אושרה להפקדה בתנאים בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בחיפה בחודש יוני 2016. עיריית חיפה הצטרפה לרשות נחל הקישון כמגישת התכנית. התכנית עברה לאחרונה אישור הפקדה במוסדות התכנון הארציים – הולחוף (הועדה לשמירת הסביבה החופית) והולנתע (הועדה לנושאי תכנון עקרוניים).

בתכנית מוצעת הקמה והסדרה של פארק המשתרע בתחומה המוניציפאלי של עיריית חיפה, משני צידי ערוץ הנחל, מכביש 22 במזרח ועד שפך הנחל לים במערב. סה"כ שטח התכנית הינו כ-1,565 דונם מתוכם כ-1,000 דונם הם שטח הפארק (הכולל את שטח הנחל, דרכים, חניות וכיו"ב).

מתווה הפארק הוטמע גם בתכנית המתאר החדשה של העיר חיפה (חפ/2000) ובתמ"א 13/ב/1, תכנית המתאר הארצית לנמלי חיפה והמפרץ.

פארק מורד נחל קישון המתוכנן, ייקבע את זכות הציבור למרחב ירוק פתוח משמעותי ורציף לאורך ציר מים ייחודי, באזור שרובו ככולו מיועד לפיתוח עורף נמל. הפארק משמר שטח פתוח איכותי במרחב עירוני מתועש. על פי התכנית, המרחב שמדרום לתוואי הנחל יישמר במופעו הטבעי ונופי העבר שבו ישוחזרו. באזור זה תתאפשר קיומה של מערכת אקולוגית אקווטית שלא תופרע על ידי פעולות פיתוח מעשה ידי אדם (מדובר גם על שמירה ושחזור שטחים נוספים של נוף מלחת הקישון הנדיר באזור ה"אפנדיקס"). חלקו האינטנסיבי של הפארק, אשר יפותח במרחב שמצפון לתוואי נחל קישון, ייענה על צרכי הציבור לפעילויות פנאי ונופש. יש לציין כי התכנית תיתן אפשרות הנגשה לבעלי מוגבלות למשאבי הטבע שאינם נגישים אליהם היום. את התכנית הכין עבור רשות נחל הקישון משרד יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ.

במסגרת תהליך קידום הפארק ופניות של רשות נחל הקישון, התכנסה לדון בנושא ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (יוני 2012). בהמשך לדיון זה, נערך במאי 2013 סיור של הועדה, בראשות ח"כ מירי רגב, במרחב מורד הנחל. בסיכום הדיון ציינה הועדה את החשיבות שהיא רואה בקידום תכנית הפארק. ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הקימה לאחרונה ועדת משנה שדנה בסוגיות הסביבתיות במפרץ חיפה, לרבות נושא פארק הקישון. בסיכום החלטות עבודת ועדת המשנה היא קראה ל"גורמים הרלוונטיים- חנ"י, משרד האוצר, עיריית חיפה, רשות נחל הקישון לקדם בנחישות פתרון שיאפשר הקמתו של פארק הקישון בגודלו המיועד (586 דונם לפחות). בכל מקרה וככל שיורחב נמל חיפה או יוקם נמל נוסף במפרץ, ראוי לקבוע שחלק מפרויקט הפארק ימומן מהרווחים הצפויים עקב כך" (מתוך סיכום החלטות ועדת משנה לסביבה ותכנון מפרץ חיפה, יולי 2014).

במסגרת פארק מורד נחל קישון המתוכנן, בכוונת רשות הנחל לתכנן הקמת מרכז מבקרים לנחלים ובתי גידול לחים, אשר יוקם בשטח הפארק ויהיה אחד המוקדים המרכזיים שבו. רשות הנחל הכינה פרוגרמה עקרונית למרכז המבקרים ובוחנת כעת דרכים לקידום תכנית המרכז.

תכנית רעיונית לפארק מורד נחל קישון:

tohnit

 

הדמיית קטעי הפארק ממערב וממזרח לגשר יוליוס סימון:

hadmai_1

hadmai_2

 

תכנית מפורטת לפארק מורד נחל קישון, תשריט מצב קיים ומצב מוצע:

tohnit2