שיקום קרקעית נחל קישון

כתוצאה מהזרמה ארוכת שנים של שפכי תעשייה ושפכים סניטריים סבל נחל קישון מזיהום תעשייתי כבד. כתוצאה מהזיהום, הצטברו בקרקעיתו חומרים רעילים מקבוצות שונות, כגון: חומרים אורגניים, תוצרי נפט ומתכות כבדות. הוצאת השכבה המזוהמת מקרקעית הנחל והטיפול בה, חיונית למניעת נזקי הצפות (הרחבת חתך הזרימה) ושיקום המערכת האקולוגית בנחל לטובת שימושי פנאי נופש בסביבת הנחל.

בשנת 2006, ערכה רשות נחל הקישון סקר מקיף במשקע (סדימנט) המצוי בקרקעית הקישון. את תוצאותיו הציגה מול ועדת מומחים מטעמה שהורכבה מטובי אנשי המקצוע בתחום. הסקר העלה כי קרקעית הנחל מזוהמת לאורך 7 הק"מ במורד הנחל מגשר אירי בריכות נשר ועד מוצא הנחל לים, וועדת המומחים קבעה כי יש לבצע פרויקט מעמיק להוצאת המשקע המזוהם.

ביולי 2011, הועברה החלטת ממשלה "תכנית פעולה לניקוי נחל קישון מזיהום" (מס' 3454), ובה נקבע כי פרויקט ניקוי קרקעית נחל קישון יבוצע תוך שלוש שנים, במימון משותף של המדינה, המפעלים המזהמים והרשויות המקומיות בעלות מוערכת של 220 מיליון ₪. לשם כך, מונתה מנהלת בין משרדית לביצוע התכנית.
בהחלטה נקבע כי הממשלה תאמץ את תכנית הפעולה הכוללת: חפירה, שאיבה, פינוי וטיפול בקרקעית נחל קישון המזוהמת ופינוי המשקע המצוי בבריכות הקיימות על גדות הנחל שנמצאו מזוהמות (סדימנט זה נחפר מקרקעית הקישון כחלק מפרויקט ניקוזי בעקבות ההצפות הכבדות בשנים 1991-1992). במסגרת ביצוע הפרויקט יתווסף תוואי חדש לנחל (נפתול), שיאפשר פיתוח פארק משני צדי הנחל.

בימים אלה מבצעת רשות ניקוז ונחלים קישון עבור המנהלה הבין משרדית את הפרויקט לניקוי זיהום הקרקעית. הטיפול במשקע המזוהם מתבצע בשטח של כ- 230 דונם בסמיכות לנחל. לצורך הוצאתו מקרקעית הנחל, הובא מחפר (דרג'ר), ונבנתה מערכת שאיבה (בוסטרים) לשינוע המשקע לאתר הטיפול.

באתר הטיפול, שמוקם בין תוואי הנחל המקורי לבין הנפתול, הונחו יריעות למניעת זליגת תשטיפים של הטיפול במשקע לסביבה ולנחל. באתר הוקמה תשתית ומערכת להפרדה בין המשקע והמים הנשאבים מהנחל, הוקם מתקן לטיפול במים לפני השבתם לנחל (LPP), והוקם מערך לטיפול ביולוגי בקרקע המזוהמת; הכולל איסוף גז ותשטיפים.

בסיום תהליך הרחקת המזהמים, המים המטופלים מוחזרים לנחל בהליך מבוקר ומנוטר באופן רציף, כך שאיכות המים תעמוד בצו ההרשאה שנקבע עפ"י רשות המים. הקרקע המטופלת נערמת בתצורה שתוכננה ע"י אדריכל נוף בכדי ליצור במקום פארק אשר ישמש את הציבור הרחב. בנוסף, יבוצע שיקום של תוואי הנחל, שיקום נופי של האזור כולו ושיקום בתי הגידול ברצועת הנחל, כמו גם יצירה מחודשת של בתי גידול אופייניים בנפתול החדש. העבודות צפויות להימשך כשנתיים.

סקר לאפיון הזיהום בקרקעית נחל קישון, יולי 2008

19/04/2015 - פורסם ב

בשנת 2004 הקימה רשות נחל הקישון ועדת מומחים בהם אנשי אקדמיה בכירים מהטכניון, המדען הראשי במשרד להגנת הסביבה וגורמי המקצוע מרשות נחל הקישון ומרשות הניקוז קישון. תפקיד הועדה היה לבחון בצורה מקיפה את כמות הזיהום ולקבוע את הממצאים על כל האספקטים הטכנולוגיים והסביבתיים הקשורים לטיהור קרקעית הנחל, כמו כן לקבוע את הפעולות אותן יש לבצע למען שיקומו ולמצוא את הקשר בין הזיהום לבין התהליכים התעשייתיים שהתקיימו לגדות הנחל. בהתאם להחלטות ועדת המומחים, ביצעה רשות הנחל בשנת 2006, סקר מקיף בקרקעית נחל הקישון, אשר ממצאיו ישמשו לקבלת החלטות בנושא הטיפול בקרקעית הנחל המזוהמת.

קרא עוד

Dredging and Sediment Remediation in the Kishon River

19/03/2015 - פורסם ב

Israel Ministry of Environmental Protection. (2013). Dredging and Sediment Remediation in the Kishon River. Israel Environment Bulletin, 39, 21-26.

קרא עוד
קרא עוד