תכנית אב אשר נועדה לגבש תכנית ארוכת טווח לשיקום הנחל, להגדיר שימושי קרקע הרצויים לאורכו של הנחל ולהתוות תהליך שיקום באופן שישלב פיתוח בר-קיימא עם פעילויות פנאי ונופש קיבלה תוקף של החלטת ממשלה מס' 969 (חמ/2) ביום 29.11.01.

 

החלטת הממשלה  מס' 969 (חמ/2):

א. ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים רושמת לפניה ומאמצת את תוכנית האב של נחל הקישון לשימור ולטיפוח ריאה ירוקה עבור מטרופולין חיפה רבתי ותושבי הצפון, אשר הוגשה לה ע"י רשות נחל הקישון ואשר עיקריה הם:

  • סילוק מזהמים, כולל תמלחות המפעלים מן הנחל.
  • פינוי בריכות הבוצה הקיימות על גדות הנחל.
  • חפירה, שאיבה פינוי וטיפול בבוצות קרקעית הנחל המזוהמת.
  • יישום תוכנית מים לנחל הקישון והגדורה.
  • הקמת מערכת פארקים רציפה במרחב נחל הקישון ויובליו.
  • הקמת פארק מטרופוליני מרכזי באזור שטחי יגור ונשר.

ב. משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות הציבור הנוגעים בדבר יפעלו וישתפו פעולה כדי להגשים את מימוש עיקרי התוכנית כאמור לעיל, ובכלל זה בכל הנוגע להספקת מים זורמים באיכות המאפשרת שימושי קייט, נופש ושיקום בתי גידול בנחל ובגדותיו, בכל ימות השנה לנחל הקישון, וככל הנדרש לפי חוק תכנון ובנייה, התשכ"ה-1965 לאישור במסגרת מוסדות התכנון.

ג. להקים ועדת מנכ"לים לצורך יישום החלטה זו בראשות המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה ובהשתתפות המנהלים הכללים של משרד האוצר, הפנים, התיירות, הבריאות, התשתיות הלאומיות, החקלאות ופיתוח הכפר, מינהל מקרקעי ישראל, נציב המים ונציג המנהל הכללי של ראש הממשלה

ועדת המנכ"לים תדווח, אחת לשישה חודשים, לועדת השרים לאיכות הסביבה וחומרים מסוכנים על פעולותיה ליישום החלטה זו. "

לקובץ תוכנית האב לחץ כאן