וועדת המכרזים של רשות נחל הקישון מודיעה בזה כי היא שוקלת לפטור ממכרז פומבי את ההצעה שהובאה בפניה, לפיה תקיים רשות נחל הקישון מיזם משותף, יחד עם סניף חיפה של החברה להגנת הטבע, בתחום החינוך לביצוע פרויקטים בנושא חינוך סביבתי וקהילה שמטרתם להגביר את המודעות לקישון המשתקם ולפועלה של הרשות בקרב מערכת החינוך בחיפה רבתי ולבסס קהילה תומכת בקרב התושבים.
המיזם עתיד להתבצע במהלך שנת 2016, בהיקף כספי כולל של כ- 100,000 ₪. המיזם איננו תמיכה בפעולות החלה"ט אלא התקשרות לרכישת שירותים ממנה, באופן שהחלה"ט נושאת על חשבונה בלפחות מחצית העלות הצפויה.

ניתנת בזה הודעה כי כל אדם, המבקש לבצע יחד עם רשות נחל הקישון, מיזם דומה- רשאי לפנות לוועדת המכרזים ולהגיש הצעתו, וועדת המכרזים תדון בהצעות שתתקבלנה ותקבל החלטתה.