עם גילוי אירוע הזיהום, אנשי רשות נחל הקישון דאגו לטיפול במפגע ועובדי פלגי מים, המתחזקים את התחנה עבור תאגיד הביוב מעיינות העמקים, הגיעו למקום ותיקנו את התקלה בתחנת הסניקה והביוב פסק.