בימים אלו מיושמת תכנית המים לנחל קישון – שלב נוסף ומשמעותי בשיקומו הכולל של הנחל וגדותיו